..

..
..

28 Ekim 2013 Pazartesi

Toryum Ankara Çalıştayı Ardından

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Toryumun Madencilik ve Nükleer Enerji Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi" adıyla düzenlemiş olduğu Çalıştay 3 Ekim 2013 Perşembe günü ETKB-TEDAŞ Toplantı Salonu'nda 9:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Sabah ve öğle sonrası şeklinde iki oturumlu olan etkinliğin açılış konuşmasını 30-40 civarındaki nitelikli bir dinleyici topluluğuna hitaben Enerji İşleri Genel Müdürü Dr. Zafer Demircan yaptı.

Moderatörlüğünün TAEK Başkan Yardımcısı Dr. Sancak Özdemir'ce yürütüldüğü oturumların sabah faslındaki ilk konuşmacısı İzmir Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Turan Ünak'tı. Prof. Ünak nükleer tepkimelerin anlaşılırlığında ve denetiminde merkezi bir role sahip olan nükleer analitik kimyanın konu ile ilişkili boyutunu geniş bir şekilde toryum bağlamında ele alarak bu alanda yaptığı çalışmaları ve bu konuya katkılarını geniş bir şekilde aktardı.


İkinci sunumcu Eskişehir Orhangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muammer Kaya ise toryum ve NTE (Nadir Toprak Elementleri) madenciliğini dünyadaki genel durumu ile ele alarak yakıt üretimine giden yolda cevher zenginleştirme işinin boyutlarını Türkiye'deki cevher karakteri bağlamında irdeledi.


Oturumun sonraki konuşmacısı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Numan Kalbitemiz Bodur konuyu bu kuruluşun faaliyetleri yönünden ele alarak Sivrihisar toryum ve NTO yatağını flüorit ve barit bileşenleri de dâhil olmak üzere istihraç için yapılan hizmet alım ihalesi bağlamında değerlendirdi. Bu kapsamda yatağın torya (ThO2) bakımından zenginlikte dünyada üçüncü durumda olduğunu vurguladı.


ÇNAEM'den Dr. Ahmet Yaylı ise program dışı olarak yaptığı bu oturumdaki son konuşmada nükleer yakıt üretimini genel mahiyetiyle ele almakla birlikte bu kapsamda Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılan uygulamaları da etraflıca anlattı.


Öğle sonrası oturumundaki ilk sunumu Atılım Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sümer Şahin yaptı. Prof. Şahin toryum kullanabilen CANDU, hızlandırıcılı ve füzyon türündeki üç nükleer reaksiyon çevrimini ele aldığı konuşmasında zaman yeterli olmayınca ikinci konuşma süresini de kullanarak esas olarak CANDU reaktörlerinde toryum yakıtı için mevcut olanakları her yönüyle ayrıntılı bir şekilde açıkladı.


TOBB Üniversitesi'nden Prof. Dr. Saleh Sultansoy "Parçacık Hızlandırıcılı Toryum ve Türkiye'nin Enerji Problemi" başlığı ile başladığı sunumunda toryumu yakıt olarak kullanabilecek nükleer teknikleri ele aldı. Bunları karşılaştırmalı bir değerlendirmeye tabi tutarak tercih edilirliklerini irdeledi. Ayrıca Türkiye toryum rezervlerinin Japonya (ve/veya G. Kore) ile birlikte oluşturulacak bir konsorsiyum çerçevesinde değerlendirilmesi önerisinde bulundu.


Program dışı son konuşmacı olan Toryum Ender Topraklar Platformu kurucusu Mustafa Özcan sözü edilen organizasyonun oluşum ve amacına kısaca değinerek toryum enerjisinin Türkiye için kaçınılmazlığına vurgu yaptıktan sonra bu konuda katılımcılardan bireysel olarak sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini önemle belirtti.


Toplantı EİGM Danışmanı Canip Sevinç'in yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.


(Metin www.bilimania.com sitesinden alınmıştır).